کاردیوپلژی رتروگرید یک تکنیک نسبتاً جدید جهت تجویز کاردیوپلژی است. کانول از طریق دهلیز راست درون سینوس کرونری قرار می گیرد. کانول واجد بالونی در نزدیکی سر خود است که در صورت باد شدن مانع حرکت رو به عقب کاردیوپلژی به داخل دهلیز راست می شود. در عوض با فشار و در مسیر وریدها مویرگ ها و شریان های کرونری جریانی به سمت عقب برقرار می شود. کانول ها دو نوع عمده دارند به این معنی که بالون یا به طور اتوماتیک و خودکار و یا با دست باد می شود. انتخاب بستگی به ترجیح جراح دارد.