خوب كافي نيست خاص باشيد... Andocor cardiac catheters cannula & a leading swiss brand well-known worldwide At the service of surgery Worldwide Healthcare Products Medical Our main area of activity centres around products
for the Surgical and Operating Room
Welfare

شرکت طب آریانیکان

این شرکت با شور و اشتیاق فراوان و با همکاری جمعی از پزشکان متعهد در تلاش جهت توسعه فن آوری های نوآورانه و بهبود بیماران قلبی برای زندگی سالم و پویاتری می باشد.