جریان در کانول های وریدی تحت تأثیر جاذبه است. هر چه افت فشار بیشتر باشد، مقاومت در برابر جریان بیشتر است. بنابراین هرچه کمتر افت کند،جریان بهتر برقرار می شود. افت فشار با اندازه کانول رابطه عکس دارد. عموماً هر چه کانول وریدی بزرگتر باشد، افت فشار کمتر است و جریان بهتر برقرار می گردد. متداولترین کانول وریدی مورد استفاده کانول دومرحله ای (Two stage cannula) است. این کانول یک سرباز دارد که در ورید اجوف تحتانی قرار داده می شود و تعداد بیشتری منفذ در ناحیه پروگزیمال که در دهلیز راست قرار خواهند گرفت. این کانول تنها یک بای پس نسبی ایجاد می کند و ممکن است تخلیه قلب جهت جلوگیری از اتساع لازم باشد.