موجود با انواع گیره ها و با قابلیت تمیز شدن

Working length colour size Ref cod
15cm White Micro WML-520-Mi15
15cm Red Small WML-201-S15
20cm Red Small WML-201-S20
15cm Purple Small-med WML-202-SM15
20cm Purple Small-med WML-202-SM20
15cm Blue Medium WML-200-M15
20cm Blue Medium WML-200-M20
20cm Green Med-large WML-320-ML20
28cm Green Med-large WML-320-ML28
20cm Yellow Large WML-420-L20
28cm Yellow Large WML-420-L28