کانول های تک مرحله ای  که دردهلیز راست کار گذاشته می شوند. این کانول ها همیشه به خوبی انواع دومرحله ای درناژ را انجام نمی دهند ولی در بعضی مواقع هنگامی که یک کانول دومرحله ای به داخل IVC نمی رود،این کانولا مورد استفاده قرار می گیرند. شیوه دیگر کانول گذاری وریدی استفاده از دوکانول یک مرحله ای است. یکی از کانول ها در اجوف فوقانی قرار می گیرد و دیگری در IVC کار گذاشته می شود. این دو توسط یک اتصال Y شکل به یک خط وریدی مشترک مربوط می شوند. این نوع کانول گذاری نیز اثرات بای پس نسبی و ناقص کانول دومرحله ای را دارد. به این معنی که مقداری خون از اطراف کانول ها می گذرد و وارد قلب شده و به ریه ها می رود.  این مسأله بای پس کامل (Total bypass) نامیده می شود. این شیوه کانولاسیون وریدی در اغلب موارد جراحی عیوب دریچه ای یا مادرزادی بکار گرفته می شود.