نخ ویکریل پلاس دارای ساختار مشابه با نخ ویکریل می باشد.
• کارائی و انعطاف پذیری مشابه با نخ ویکریل
• مطالعات در بافت زنده توسط جراحان یکسان بودن کارایی ویکریل و ویکریل پلاس را به اثبات رسانده است.
• جلوگیری از تجمع باکتریها

این نخ در مدت 14 روز حدود 75% توانایی کشش خود را از حفظ می کند و در بیست و یک روز حدود 50% باقی مانده و در زمان حدود 70 تا 56 روز بعد از مصرف توده نخ از بین می رود

Material type Poly(glycolide-co-L-Lactide) (PGLA)
Structure Braided, coated
Coating material Glycolide and L-Lactide & (Glacomer 37) & Calcium stearate
USP size & colour 8-0 to -2- violet ; 6-0 to -2- undyed
Absorption profile 56-70 days
Breaking strength retention 75% at 2 weeks ; 50% at 3 weeks
Characteristics Excellent handling & knot security,
very low capillarity & high initial tensile strength
Shelf life 5 years
Packaging 1 dozen or 3 dozen boxe