سر سوزن های وین آندوکر برای کمک به بررسی نشتی یک رگ در حین عمل به وسیله یک محلول نمکی استریل مورد استفاده قرار میگیرند.

.