دلوله های تخلیه بطن چپ(LV)، بطن راست(RV) و ریشه آئورتی در اندازه ها و اشکال مختلفدر دسترس اند. نوع لوله تخلیه به محل کانول گذاری بستگی دارد. سوزن های سر فلزی کوتاهی وجود دارند که در ریشه آئورت قرار می گیرند. کانول های ظریف بلندی وجود دارند که از طریق ورید ریوی فوقانی راست و دریچه میترال در داخل بطن چپ قرار داده می شوند کانون های قائم الزاویه کوتاهی نیز وجود دارند که ممکن است در آپکس بطن چپ قرار داده شوند. همچنین کانول هایی هستند که درتنه شریان ریوی و در ناحیه دیستال به دریچه ریوی قرار می گیرند. انتخاب این کانول ها بستگی به محل لوله تخلیه (VENT) و نوع کانولی دارد که آن نیز بستگی به ترجیح جراح دارد.