در طی عمل های جراحی ، اکثر جراحان توسط ساکشن ها ترشحاتی بمانند خون را از جایی که عمل جراحی در انجا انجام می شود بیرون بکشند که باعث می شود بتوانند همراه با دید کافی و دقت بهتر به کار خودشان ادامه دهند ، حتی در عمل های جراحی ظریف مانند قلب هم امکان دارد که ساکشن ها مورد استفاده قرار گیرند تا ترشحاتی که در قلب انباشته گردیده اند از محل آن تخلیه شوند.از ساکشن ها برای از بین بردن مایعات اضافی از قسمت جراحی استفاده می شود.

.