در طی عمل های جراحی ، اکثر جراحان توسط ساکشن ها ترشحاتی مثل خون را از جایی که عمل جراحی در آنجا انجام می شود بیرون میکشند که باعث می شود بتوانند همراه با دید کافی و دقت بهتر به کار خودشان ادامه دهند ، حتی در عمل های جراحی ظریف مانند قلب هم این ساکشن ها مورد استفاده قرار می گیرند تا ترشحاتی که در قلب انباشته گردیده اند از محل آن تخلیه شوند.از ساکشن ها برای از بین بردن مایعات اضافی از قسمت جراحی استفاده می شود.سر ساکشن های یکبار مصرف مایع بیهوده بدن را در حین عمل تخلیه میکنند که انواع مختلفی دارند.

– نوک باز یا لامپ

– با منفذیا بدون منفذ

.