کانولای سربسکتی دراندازه ها و اشکال مختلفی وجود دارند. طرح کلی آن شامل یک کانول دستی کوچک با سری نرم است که بر روی دهانه کرونری قرار داده می شود. بقیه واجد سری هستند که وارد دهانه کرونری می شود. این کانول ها زمانی که ریشه آئورت به منظور تعویض دریچه باز شده است مورد استفاده قرار می گیرند. از زمان پیدایش کانول رتروگریداین کانول ها کمتر مورد استفاده قرار می گیرند. تزریق رتروگرید آسان تر است و می توان آنرا زمانی که جراح مشغول کار است انجام داد.