وسیله ایست برای تخلیه خون و ترشحات زخم باز در حین یا بعد عمل جراحی که متصل به دستگاه ساکشن و سرساکشن میشود
.