مجموعه های تورنیکی کانولاسیون اندوکور برای ایمن سازی کانول های شریانی و وریدی در جریان بای پس قلبی ریوی (CPB) استفاده می شود.