دیفیوزرها برای از بین بردن هوا در عمل به منظور جلوگیری از آمبولیسم هوا و آلودگی باکتریولوژیکی در طی جراحی استفاده می شود.انعطاف پذیر بودن دیفیوزرهای آندوکور این امکان را میدهد تا استفاده از آنها در جاگذاری راحت باشد.این دیفیوزرها یک نوک ریزپردازنده نوآورانه دارند که برای دستیابی به عملکرد بهینه است که حتی در صورت مرطوب بودن ،بهترین عملکرد را داراست، زیرا آبگریز هستند.