کانول شریانی یکی از اصلی ترین کانول ها طی جراحی قلب میباشد،سایز کانول آئورت با بررسی میزان جریان و اندازه افت فشار انتخاب میشود. افت فشار (تفاوت فشار جریان ورودی و خروجی کانول) نشان دهنده مقاومت است. هرچه افت فشار بیشتر باشد مقاومت بیشتر است. این مسأله معمولاً با اندازه کانول رابطه معکوس دارد.با اختلاف فشارهای بالاتر در دو طرف کانول، فوران (جهت جریان) در محل سر کانول افزایش می یابد که می تواند باعث آسیب های انتیمال آئورت و همولیز شود. حد قابل قبول افت فشار 100میلی متر جیوه است که در شرایط عادی نباید از آن تجاوز کرد. با بررسی چارت هایی که تولیدکننده به همراه کانول ارائه می کند می توان حداکثر میزان جریان را تعیین نمود.