نخ ویکریل رپید دارای ساختار مشابه با نخ ویکریل می باشد.

  • کارائی و انعطاف پذیری مشابه با نخ ویکریل
  • مطالعات در بافت زنده توسط جراحان یکسان بودن کارایی ویکریل و ویکریل پلاس را به اثبات رسانده است.
  • جلوگیری از تجمع باکتریها
  • این نخ در مدت 6 تا 9 روز حدود 50% توانایی کشش خود را از حفظ می کند و در 17 تا 21 روز بعد 0% باقی مانده و در زمان حدود 45 تا 40 روز بعد از مصرف توده نخ از بین می رود.
Material type Polyglycolic acid (PGA)
Structure Braided, coated
Coating material Polycaprolactone & Calcium stearate
USP size & colour 6-0 to -2- undyed
Absorption profile 40-45 days
Breaking strength retention 50% after 6-9 days ; 0% after 17-21 days
Characteristics Excellent handling & knot security
Shelf life 5 years
Packaging 1 dozen or 3 dozen boxes